buying criteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying criteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying criteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying criteria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying criteria

    * kinh tế

    các tiêu chuẩn mua