buying operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying operation

    * kinh tế

    nghiệp vụ mua