buying contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying contract

    * kinh tế

    hợp đồng mua