buying motive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying motive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying motive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying motive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying motive

    * kinh tế

    động cơ mua

    lý do mua