buying decision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying decision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying decision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying decision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying decision

    * kinh tế

    quyết định mua