buying climax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying climax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying climax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying climax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying climax

    * kinh tế

    mua tới giá tột đỉnh