buying expenses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying expenses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying expenses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying expenses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying expenses

    * kinh tế

    phí tổn mua