buying plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying plan

    * kinh tế

    kế hoạch mua hàng