buying club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying club.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying club

    * kinh tế

    hội mua chung