buying service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying service

    * kinh tế

    dịch vụ mua hàng