buying-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying-in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying-in

    * kinh tế

    mua vào