buying round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying round.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying round

    * kinh tế

    mua thẳng

    mua trực tiếp