buying long nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying long nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying long giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying long.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying long

    * kinh tế

    mua chờ giá lên (để bán)

    mua găm (chứng khoán)