buying department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying department

    * kinh tế

    bộ phận mua

    phòng thu mua