buying intention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying intention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying intention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying intention.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying intention

    * kinh tế

    ý định mua