seps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seps.

Từ điển Anh Việt

  • seps

    /seps/ (serpent_lizard) /'sə:pənt'lizəd/

    * đại từ

    (động vật học) thằn lằn bóng chân ngắn