sepsin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sepsin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sepsin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sepsin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sepsin

    * kỹ thuật

    y học:

    chất hư thồi