sett nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sett nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sett giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sett.

Từ điển Anh Việt

 • sett

  * danh từ

  gạch lát; đá lát

  gỗ lát sàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sett

  * kỹ thuật

  cái đục

  cần

  đá lát đường

  đá rải nền đường

  mũi đục sắt vụn

  mũi khoan

  ván lát sàn

  xây dựng:

  đá phiến vuông

  cơ khí & công trình:

  dầm vuông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sett

  Similar:

  cobble: rectangular paving stone with curved top; once used to make roads

  Synonyms: cobblestone