sex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sex.

Từ điển Anh Việt

 • sex

  /seks/

  * danh từ

  giới tính

  without distinction of age and sex: không phân biệt tuổi tác và nam nữ

  giới đàn ông, giới phụ nữ

  the fair (gentle, softer, weaker) sex: giới phụ nữ

  the sterner sex: giới đàn ông

  vấn đề sinh lý, vấn đề dục tính

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự giao cấu

  to have sex: (thông tục) giao cấu

  (định ngữ) thuộc giới tính; có tính chất giới tính

  sex instinct: bản năng giới tính

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác định tính đực cái của (gà con...)

  (+ up) khêu gợi dục tình của (ai)

  làm cho thêm hấp dẫn, làm cho thêm thú vị

  to sex up a story with picturesque details: làm cho câu chuyện thêm thú vị bằng một số chi tiết đầy màu sắc

  to sex it up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hôn hít ôm ấp

 • sex

  giống, giới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sex

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  giống, giới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sex

  either of the two categories (male or female) into which most organisms are divided

  the war between the sexes

  all of the feelings resulting from the urge to gratify sexual impulses

  he wanted a better sex life

  the film contained no sex or violence

  Synonyms: sexual urge

  the properties that distinguish organisms on the basis of their reproductive roles

  she didn't want to know the sex of the foetus

  Synonyms: gender, sexuality

  tell the sex (of young chickens)

  Similar:

  sexual activity: activities associated with sexual intercourse

  they had sex in the back seat

  Synonyms: sexual practice, sex activity

  arouse: stimulate sexually

  This movie usually arouses the male audience

  Synonyms: excite, turn on, wind up