sex ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sex ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sex ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sex ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sex ratio

    * kỹ thuật

    y học:

    tỷ lệ giãnh