sexual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual.

Từ điển Anh Việt

 • sexual

  /'seksjuəl/

  * tính từ

  (thuộc) giới tính; sinh dục

  sexual organs: cơ quan sinh dục

  sexual intercourse (commerce): sự giao hợp, sự giao cấu

  sexual indulgence: sự say đắm nhục dục

  sexual appetite: tình dục

  (thực vật học) dựa trên giới tính (cách phân loại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sexual

  of or relating to or characterized by sexuality

  sexual orientation

  sexual distinctions

  having or involving sex

  sexual reproduction

  sexual spores

  Antonyms: asexual

  Similar:

  intimate: involved in a sexual relationship

  the intimate (or sexual) relations between husband and wife

  she had been intimate with many men

  he touched her intimate parts