asexual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asexual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asexual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asexual.

Từ điển Anh Việt

 • asexual

  /æ'sekjuəl/

  * tính từ

  (sinh vật học)

  asexual reproduction: sinh sản vô tính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asexual

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vô tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asexual

  not having or involving sex

  an asexual spore

  asexual reproduction

  Synonyms: nonsexual

  Antonyms: sexual