sexual period nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual period nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual period giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual period.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sexual period

    * kỹ thuật

    y học:

    thời kỳ sinh dục