sexually attractive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexually attractive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexually attractive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexually attractive.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sexually attractive

    Similar:

    delectable: capable of arousing desire

    the delectable Miss Haynes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).