sexually nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexually nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexually giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexually.

Từ điển Anh Việt

 • sexually

  * phó từ

  giới tính; nhục dục; (thuộc) các vấn đề sinh lý

  (thuộc) giới tính; (thuộc) giống

  liên quan đến sự sinh sản con cái

  dựa trên giới tính (cách phân loại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sexually

  with respect to sexuality

  sexually ambiguous

  by sexual means

  reproduce sexually