sexually - transmitted disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexually - transmitted disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexually - transmitted disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexually - transmitted disease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sexually - transmitted disease

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh truyền nhiễm đường sinh dục