sexual reflex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual reflex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual reflex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual reflex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sexual reflex

    * kỹ thuật

    y học:

    phản xạ sinh dục