sexual climax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual climax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual climax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual climax.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sexual climax

    Similar:

    orgasm: the moment of most intense pleasure in sexual intercourse

    Synonyms: climax, coming

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).