sexual reproduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual reproduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual reproduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual reproduction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sexual reproduction

  * kỹ thuật

  y học:

  sự sinh sản hữu tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sexual reproduction

  reproduction involving the union or fusion of a male and a female gamete

  Synonyms: amphimixis