sexual urge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual urge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual urge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual urge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sexual urge

    Similar:

    sex: all of the feelings resulting from the urge to gratify sexual impulses

    he wanted a better sex life

    the film contained no sex or violence

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).