sexual generation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual generation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual generation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual generation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sexual generation

    * kỹ thuật

    y học:

    thế hệ hữu tính