sexual asthma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual asthma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual asthma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual asthma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sexual asthma

    * kỹ thuật

    y học:

    hen sinh dục