sexual attraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual attraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual attraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual attraction.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sexual attraction

    attractiveness on the basis of sexual desire

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).