sexual relationship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual relationship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual relationship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual relationship.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sexual relationship

    a relationship involving sexual intimacy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).