sexual neurasthenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual neurasthenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual neurasthenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual neurasthenia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sexual neurasthenia

    * kỹ thuật

    y học:

    suy nhược thần kinh sinh dục