sexual immorality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual immorality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual immorality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual immorality.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sexual immorality

    the evil ascribed to sexual acts that violate social conventions

    sexual immorality is the major reason for last year's record number of abortions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).