sexual selection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual selection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual selection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual selection.

Từ điển Anh Việt

 • sexual selection

  /'seksjuəlsi'lekʃn/

  * danh từ

  (sinh vật học) sự chọn lọc giới tính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sexual selection

  * kỹ thuật

  y học:

  sự chọn lọc hữu tính