sexualist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexualist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexualist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexualist.

Từ điển Anh Việt

  • sexualist

    /'seksjuəlist/

    * danh từ

    nhà phân loại thực vật theo giới tính