sexual arousal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual arousal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual arousal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual arousal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sexual arousal

    the arousal of sexual desires in preparation for sexual behavior

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).