amphimixis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphimixis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphimixis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphimixis.

Từ điển Anh Việt

  • amphimixis

    /,æmfi'miksis/

    * danh từ

    sự phối hợp hai tính, sự song hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphimixis

    union of sperm and egg in sexual reproduction

    Similar:

    sexual reproduction: reproduction involving the union or fusion of a male and a female gamete