sex drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sex drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sex drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sex drive.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sex drive

    a physiological need for sexual activity

    testosterone is responsible for the male sex drive

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).