sext nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sext nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sext giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sext.

Từ điển Anh Việt

  • sext

    /sekst/ (sexte) /sekst/

    * danh từ

    (tôn giáo) kinh chính ngọ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sext

    the fourth of the seven canonical hours; about noon