semi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi.

Từ điển Anh Việt

  • semi

    * danh từ

    nhà chung tường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semi

    * kỹ thuật

    bán

Từ điển Anh Anh - Wordnet