seminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seminal.

Từ điển Anh Việt

 • seminal

  /'si:minl/

  * tính từ

  (thuộc) tinh dịch; (thuộc) hạt giống, (thuộc) sự sinh sản

  có thể sinh sản được

  in the seminal state

  còn phôi thai, còn trứng nước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seminal

  * kỹ thuật

  y học:

  thuộc tinh dịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seminal

  pertaining to or containing or consisting of semen

  seminal fluid

  Similar:

  germinal: containing seeds of later development

  seminal ideas of one discipline can influence the growth of another

  Synonyms: originative