seminal root nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seminal root nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seminal root giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seminal root.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seminal root

    * kinh tế

    rễ mầm