seminal crest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seminal crest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seminal crest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seminal crest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seminal crest

    * kỹ thuật

    y học:

    ụ núi