seminal canal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seminal canal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seminal canal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seminal canal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seminal canal

    * kỹ thuật

    y học:

    ống tinh