printing shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing shop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • printing shop

    Similar:

    print shop: a workplace where printing is done

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).