printing line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dòng in