printing mask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing mask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing mask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing mask.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing mask

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mang che in ảnh